VUAO|Live Circular Report

S.No. Ministry/Department Organisation Subject (Post Details) Last Date PDF File 1 Legislative Ministry/ Deptt itself Superintendent (Printing) (Hindi Branch) 60 Days Link 2 Science and Technology Ministry / Department itself Applications are invited for filling up of one post of Staff Officer in the Department of Science and Technology. 60 Days Link 3 Telecommunication Indian…

Read More

Login-Online Application System

This site is best viewed on Google ChromeClick here to Download Hallticket without entering Username and PasswordNew User RegistrationLoginUser Name*Password*Latest News Government Of India अर्ज सादरीकरणाचे तीन टप्पे आहेत.1. प्रोफाइलची निर्मिती / अद्ययावत करणे2. अर्ज सादरीकरण3. शुल्क भरणा (माझे खाते या विभागात हा पर्याय उपलब्ध आहे) Online Recruitment Application System या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रकाशित करताना…

Read More

MSME SAMPARK

PreviousNextAnnouncementAll partner institutes are requested to get their trainees and recruiters registered.. 150 vacancies at MUMBAI , PALGHAR by VIRAJ PROFILES LTD for the post of DET , Technician , CNC Machine Operator..Jobs you may be interested inSALES EXECUTIVESB GLOBALGreater noidaFresherApplyEngineerASK ME ENGINEERSMumbai0 – 2 YearsApplyQuality Control EngineerASHADEEP PLACEMENT AGENCYPune5 – 10 YearsApplyAccountantTECHNOSAFE DEVICESBareilly1 -…

Read More

KSP-2019

CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2017-18£Éà ¸Á°£À°è ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2018CLICK HERE TO GO…

Read More